החברה רוכשת 49.5 אחוז ממניות Inverton Enterprises Limited אשר מחזיקה בפרויקט ובה מחזיקה מירלנד ב- 50.5 אחוז. החברה רכשה את יתרת המניות מידי השותף בחברת Inverton, Goodrock Real Estate Commercial Fund Limited. המרכז המסחרי בשם Vernissage Mall נפתח בשנת 2007 

במסגרת העסקה, מירלנד תשלם מקדמה בסך של 3 מיליון דולר ואת יתרת התמורה בגין המניות הנרכשות, תשלם בתוך 7 ימי עסקים לאחר קיום התנאים המתלים להשלמת העסקה ביניהם, קבלת אישורים רגולטוריים מסוימים וקבלת מימון בנקאי של מירלנד לרכישת המניות.

התמורה הכוללת בגין המניות הנרכשות תחושב בהתאם לשווי של 85.5 מיליון דולר המיוחס ל- Inverton, בקיזוז מספר הלוואות (שיתרתן נכון למועד דוח מיידי זה הינו כ-24 מיליון דולר ארה"ב) כפול 49.5 אחוז. חישוב התמורה יבוצע במועד השלמת העסקה. השווי האמור יהיה כפוף להתאמות מסוימות שייתכן ויבוצעו בעקבות שינויים בשערי החליפין של דולר ארה"ב- רובל רוסי.

פרויקט ירוסלבל כולל קניון מסחרי בגודל של כ- 34 אלף מטר שמושכר במלואו עם זכויות לבנית שטחים נוספים ושמייצר NOI שנתי של כ- 12 מיליון דולר. מירלנד צפויה להתחיל בפיתוח השלב השני בפרויקט במהלך שנת 2014, במסגרתו, ייבנו כ-25 אלף מ"ר נוספים שכבר נמצאים בתכנון הנדסי מפורט.

רומן רוזנטל, מנכ"ל מירלנד, אמר היום: "מדובר בהזדמנות השקעה טובה עבור החברה לרכוש את הבעלות המלאה על פרויקט ירוסלבל. מדובר בנכס איכותי שכל שטחיו מושכרים במלואם. אנו רואים כי קיימים ביקושים גבוהים להרחבת שטחי מסחר נוספים ואנו צופים כי, פיתוח נוסף של שטח הפרויקט יניב הכנסות נוספות ויעלה את ערך הקרקע ".