על פי הודעה שמסרה לבורסה חברת קרדן נדל"ן, היא מכרה את זכויות חכירה מהוונות שבבעלותה במקרקעין בשטח של כ-9,860 מ"ר בכפר סבא. תמורת המכירה מסתכמת לסך של כ–26.5 מיליוני שקל בתוספת מע"מ. 25 אחוז מתמורת הרכישה תשולם במועד חתימת ההסכם והיתרה תשולם בתוך 90 עד 180 ימים ממועד החתימה. בימים אלה גודר השטח בו יוקם המרכז המסחרי ונהרסו מבנים ישנים שהיו בו. 

על פי ההודעה להסכם אין תנאים מתלים או תנאים מפסיקים, אולם סוכם כי החברה תחתום עם מינהל מקרקעי ישראל על הסכם חכירה מהוון חדש לתקופה של 49 שנים לפחות, במסגרתו ישונה יעוד הקרקע כך שיתאם את התוכניות החלות על המקרקעין לשימוש למשרדים ומסחר וכן תישא בעלויות הנובעות משינוי היעוד. כשתושלם העסקה, צפויה החברה לרשום בספריה רווח בגין המכירה בסך של כשש מאות אלף שקל. הרווח שיירשם הינו לאחר שערוך הנכס בתקופות קודמות, נטו, בסך של כ- 2.97 מליון שקל. התזרים הצפוי מתמורת המכירה, נטו, לאחר החזר ההלוואה בגין הקרקע וביצוע כל התשלומים הכרוכים בהשלמת העסקה הינו כ–10 מיליוני שקל.

על פי הודעה של לבורסה מטעם מגה אור, המחזיקה בחמישים אחוז מהמניות של החברה הרוכשת, מגה אור רמי לוי בע"מ, הייעוד של המקרקעין על פי תוכנית בנין העיר החלה עליה הינו תעשייה או מסחר. ייעוד של המקרקעין על פי חוזה החכירה עם המינהל נכון למועד חתימת ההסכם בין הצדדים הינו תעשייה ו / או מסחר, אולם המינהל אישר תוספת של מסחר לייעוד המקרקעין בכפוף לתשלום דמי היוון מתאימים. הסכם המכר קובע כי תשלום דמי ההיוון האמורים יחולו על המוכר ואלה ישולמו מתוך התמורה.

בהודעה מציינת החברה כי קרדן נדל"ן הכינה תכניות למבנה שייבנה על המקרקעין והגיש בקשה לקבלת היתר בניה על פיה והתקבלה החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה לתת את היתר הבניה המבוקש בכפוף למילוי התנאי שפורטו בפרוטוקול מישיבתה בנושא. על פי הסכם המכר התחייבה קרדן נדל"ן סיים ולהשלים על חשבונה את כלל התנאים הדרושים לקבלת היתר הבניה כאמור, למעט תשלום אגרות הבניה. הסכם המכר קובע כי זכויות המוכר בתכניות והיתר הבניה יומחו לטובת הרוכשת, מגה אור רמי לוי . המוכר ימחה לחברה הבת את זכויותיו בהסכם פשרה שנחתם בינו ובין עיריית כפר סבא לפיו לרשות המוכר עומד זיכוי בגין אגרות והיטלי פיתוח בגין מלוא שטח המקרקעין (9,866 מ"ר) בתוספת שטח בנוי של 7,650 מ"ר. 

הרכישה תמומן בארבעים אחוז באמצעות הונה העצמי של מגה אור רמי לוי וב-60 אחוז באמצעות מימון בנקאי. בכוונת מגה אור רמי לוי להקים על המקרקעין מרכז מסחרי בשטח של כ-5,000  מ"ר שיכלול חנות מרכול בגודל של כ-4,000 מ"ר בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין ולהפעילו כנכס מניב. טרם ידוע היקף ההשקעה הצפויה בבנייה.

במקור הייתה אמורה חברת קרדן נדל"ן להקים במקום מבנה מסחר ומשרדים ולהשכיר 3500 מ"ר לרשת רמי לוי שיווק השקמה לצורך פתיחת הסניף. כאמור, בימים אלה גודר השטח ונהרסו המבנים שהיו עליו לצורך תחילת הבניה. על פי פרסומים קודמים רכשו רמי לוי ומגה אור נכסי נדל"ן נוספים ברחבי הארץ בהם מרכז מסחרי בנתניה ומקימים מרכזים מסחריים ברחבי הארץ ובכלל זה בשילת, באריאל ובעפולה. חברת מגה אור נסחרת בבורסה ונמצאת בשליטת צחי נחמיאס, גיל נוי, רון נוי גופים מוסדיים ואחזקות ציבור. 

{loadposition google02}