הנמצאת בבעלות יעקב גורסד בתמורה לכ-36.5 מיליון שקלים

הקרקע שנרכשה, סמוכה למתחם העסקים CU, שהקימה קבוצת תדהר ומאוכלס במלואו וכולל ארבעה בנייני משרדים ואת שדרת המסחר והבילוי - שוק צפון.

תדהר, וויי בוקס נדל"ן ושותף שלישי מתכננות להקים במקום מתחם משרדים ומסחר בשטח של כ-23 אלף מ"ר בעיצוב ייחודי ומפרט גבוה הנמצא בפריים לוקיישן ברמת החייל.

על הביצוע תהיה אמונה חברת תדהר בנייה ואדריכל הפרויקט הינו משרד האדריכלים אורבך הלוי.

על פי דיווח לבורסה לניירות ערך בתל אביב שהוציאה חברת ווי בוקס נדל"ן סך של 11 מיליון שקלים מתוך התמורה שולם במועד החתימה על הסכם המכר, ויועבר למוכרת כנגד רישום הערת אזהרה לטובת הרוכשת בלשכת רישום המקרקעין.

סך של 8.75 מיליון שקלים מתוך התמורה ישולם לכל המאוחר בתום 10 חודשים ממועד חתימת הסכם המכר.

סך של 7.75 מיליון שקלים נוספים מתוך התמורה ישולם בתוך 14 ימי עסקים ממועד קבלת טופס 4 לפרויקט או בתוך 24 חודשים ממועד חתימת הסכם המכר, לפי המוקדם. מסירת החזקה בממכר לידי הרוכשת תבוצע כנגד העברת יתרת התמורה לידי המוכרת ובכפוף לתשלום מלוא התמורה.

סך של עד כ-9 מיליון שקלים מתוך התמורה, הינו מותנה, וישולם למוכרת במועדים שנקבעו בהסכם המכר, אם וככל שתתווספנה זכויות נוספות (בהתאם לתב"ע שהוגשה אך טרם אושרה) לזכויות הקיימות על פי התכנית החלה על המקרקעין במועד חתימת הסכם המכר, באופן בו הרוכשת תשלם למוכרת בגין חלקה (חמישים אחוז) סך של 1,500 שקלים עבור כל מ"ר עיקרי ושטחי שירות אשר יכללו בהיתר הבנייה של הפרויקט. 

בד בבד עם חתימת הסכם המכר, התקשרו המוכרת והרוכשת בהסכם שיתוף פעולה ביחס לפרויקט במסגרתו קבעו בין היתר כי כל ההחלטות בנוגע לפרויקט יתקבלו על ידי הרוכשת והמוכרת, כך שלכל צד יוקנו מחצית מזכויות ההצבעה.

כמו כן נקבע כי הצדדים ישאו באופן שווה בכל התשלומים ו/או העלויות ו/או ההוצאות בקשר עם הקמת הפרויקט ועם המקרקעין, ובכלל זאת בחבות לבנק המממן של הפרויקט וכן תשלום היטלי ההשבחה על פי כל תכנית שתאושר ותכנס לתוקפה, והכל החל ממועד חתימת הסכם המכר.