בית המשפט דחה ערעור של הועדה המקומית בעיריית בני ברק כנגד החלטת ועדת הערר המחוזית ופסק כי דרישת העירייה מיזמים להקצות שטחי ציבור בפרויקטים של תמ"א 38 אינה חוקית וכן כי כל ההתחייבויות שכבר נחתמו על ידי היזמים ובעלי הקרקע כתנאי לקבלת זכויות הבניה מכח תמ"א 38 מבוטלות.

עירית בני ברק דרשה מיזמים שקידמו פרויקטים של תמ"א 38, בבניינים המיועדים לחיזוק כנגד רעידות אדמה , לקבל מבעלי הנכסים והיזמים להקצות לטובת העיריה שטח ציבורי בקומת הקרקע כתנאי לקבלת היתר הבניה במסגרתו מוקנות תוספת זכויות לפי תמ"א 38. משמעותה של דרישה זו הייתה כי בכל בניין שכזה נדרשו בעלי הקרקע והיזמים לבנות קומה נוספת כמרתף חניה, הדבר ייקר הבניה בצורה משמעותית ואף גרם לסיכול תוכניות של מבנים רבים לחיזוק המבנים.

בעלי נכס ברחוב הרצל 91 בבני ברק שביקשו להרוס המבנה הקיים ולבנות מבנה חדש במסגרת תמ"א 38/2 פנו בבקשה לקבלת הזכויות המוקנות מכח התמ"א. הועדה המקומית לתכנון ולבניה בני ברק סירבה לתת היתר בניה לפרויקט, ודרשה מהבעלים כתנאי לקבלת ההיתר להקצות בקומת הקרקע שטח ציבורי לטובת העירייה.

הבעלים הגיש ערר לוועדת הערר במחוז תל אביב וזו ביטלה את החלטה הועדה המקומית תוך קביעה כי דרישת הועדה המקומית לחתימה על כתב התחייבות להקצאת שטח ציבורי אינה חוקית.

במרץ 2013 פרסמה עירית בני ברק ברשומות הודעה מכוח סעיפים 77 ו – 78 לחוק התכנון והבנייה ( סעיפים בחוק התכנון והבניה המאפשרים להתנות תנאים טרם קבלת היתר בניה ) ובמסגרת הפרסום התנתה שוב את אותם תנאים לקבלת היתר בניה (חתימה על כתב התחייבות להקצאת שטח לצרכי ציבור בקומת הקרקע) זאת עד לפרסום תוכנית חדשה.

הבעלים של הנכס, באמצעות עוה"ד אביעד שוב וליאור קיל ממשרד עוה"ד שוב ושות', הגיש ערר נוסף במסגרתו טען כי ההודעות לפי ס' 77 ו-78 שפרסמה עיריית בני ברק פורסמו שלא כדין ולכן למגבלות ולתנאים אשר נקבעו בפרסום אין כל תוקף. ועדת הערר קיבלה את טענת העורר ופסקה כי הועדה המקומית לא פעלה בהתאם להוראות הסעיפים בתמ"א וכי אין תוקף לפרסום כלל ולאותן הוראות שנקבעו בפרסום (חתימה על כתב התחייבות להקצאת שטח ציבורי בקומת הקרקע כתנאי להיתר) בפרט. כן קבעה ועדת הערר כי הועדה המקומית לא הייתה מוסמכת לקבוע תנאי של הקצאת שטח בקומת קרקע לצרכי ציבור.

על החלטה זו הגישה עיריית בני ברק עתירה מינהלית בבקשה להורות על ביטול החלטת ועדת הערר ועל תקפות התנאים שפורסמו.

בית המשפט המחוזי בתל-אביב, בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים, דחה את עתירת העיריה תוך חיובה בשכ"ט בסך 50,000 שקל. השופט מאיר יפרח קבע כי: "ופשיטא שהדרישה לסמן בקומת הקרקע שטח של 40 מטר ו/או 40 אחוז משטח הקומה שמעליו, כשטח למימוש עתידי לצרכי ציבור – אף היא אינה, ומעולם לא היתה, בת תוקף. אין לישמה הלכה למעשה; כל סימון כאמור שנעשה בבקשה כלשהי להיתר בניה שניתן בעבר על פי ההודעה שפורסמה בי"פ 6585- אין לו תוקף".

את הועדה המקומית ייצגו עוה"ד אריאל יונגר ועדי עדני ממשרד רון גזית רוטנברג ושות'.

החלטת בית המשפט המחוזי