עד היום, רוכשי דירות שהיו מעוניינים לרשום משכנתא בטאבו בתהליך רכישת הדירה, די היה בהגשת שטרי משכנתא מודפסים חתומים ומאומתים, אישור על תשלום מס רכוש (למעט על דירות ועסקים הרשומים בפנקס הבתים המשותפים) בתוקף ליום ביצוע העסקה ואגרת רישום מקרקעין.

בסוף השבוע שעבר התקבלה בבג"צ החלטה תקדימית, בהרכב של שבעה שופטים, שבו נקבע כי מי שמבקש לרשום משכנתא בטאבו צריך להוכיח, בנוסף לאישורים הרגילים, כי הוא שילם את חובות הארנונה שלו לעירייה.

ההחלטה התקבלה במסגרת בגץ 7009/04 עיריית הרצליה נגד היועץ המשפטי לממשלה.

עו"ד שמואל שוב, ממשרד עורכי הדין שוב ושות', המתמחה בנדל"ן, מסביר כי "סעיף 324(א) לפקודת העיריות קובע כי לשם רישום עסקה בדבר 'העברת נכס' יש צורך בתעודה מטעם העיריה לפיה סולקו במלואם החובות המגיעים לעיריה מבעל הנכס ביחס לאותו הנכס. הוראה דומה לכך ניתן למצוא בפקודת המועצות המקומיות, המתנה את רישום העברתו של נכס מקרקעין באישור ראש הועדה המקומית על סילוק חובות. חוק התכנון והבניה קובע אף הוא כי לשם רישום פעולה שהיא בגדר 'מימוש זכויות במקרקעין' יש צורך בתעודה חתומה מטעם יו"ר הועדה המקומית בדבר היעדר חובות הרובצים על המקרקעין.

לדברי עו"ד שוב, אחת השאלות העיקריות שנידונו במסגרת פסק הדין הן האם עסקת הלוואה המובטחת במשכנתא מהווה 'העברת זכויות' ומשכך מחייבת בתשלום חובות ארנונה כתנאי לרישום משכנתא או שמא מדובר ב'מימוש זכויות' ומשכך מחייב הדבר תשלום היטל השבחה כתנאי לרישום המשכנתא.

בית המשפט פסק כי עסקת הלוואה המובטחת במשכנתא אינה מהווה "מימוש זכויות" אלא העברת זכויות, ולכן תנאי לרישום המשכנתא הוא המצאת תעודה מטעם הרשות המקומית המעידה על סילוק חובות הארנונה. אולם למרות בקשת הרשויות כי יחייבו בתשלום היטל השבחה כתנאי לרישום המשכנתא בית המשפט קבע כי אין חובה דומה בנוגע לתשלום היטל השבחה. ואין צורך באישור הועדה המקומית כי שולם היטל ההשבחה כתנאי לרישום המשכנתא