התכנית הוכנה בהתאם להנחיית המועצה הארצית לתכנון ובנייה על ידי משרדי הממשלה הרלוונטיים: משרד הפנים, המשרד הגנת הסביבה ומשרד האנרגיה והמים, בתאום עם חברת החשמל, רשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע , משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הביטחון. התכנית הוכנה בהתאם להחלטת הממשלה בנושא האנרגיות המתחדשות ,שקבעה כי היקף ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת לשנת 2020 יעמוד על 10 אחוז מצורכי האנרגיה בחשמל של המדינה.

החשמל שיופק מאנרגיית רוח יעמוד על כ- 800 מגוואט , בהיקף של כ- 30 אחוז מכלל ייצור החשמל באנרגיות מתחדשות.

להפקת אנרגיה באמצעות טורבינות רוח יתרונות רבים, ביניהם: עלות נמוכה, ייצור נקי ללא זיהום הסביבה, ניצול שטח מינימלי להפקת החשמל, אפשרות לניצול שטח חוות הרוח במקביל לשימושים נוספים כגון תעשיה וחקלאות, אפשרות לפינוי הטורבינות והחזרת מצב הקרקע לקדמותה בקלות.

לצורך הכנת התכנית, ועדת העורכים בחנה נושאים רבים , ביניהם: בטיחות טיסה, שיקולים ביטחוניים, חיבור למערכת החשמל, השפעה נופית סביבתית, השפעה על בעלי כנף, מפלסי רעש והשפעה על חקלאות.

בהתאם לתכנית הטורבינות נחלקות לארבעה גדלים: זעירות- עד 4 מטר גובה תורן, שטח פנים של הלהבים עד 4 מטר. קטנות –10 מטר גובה תורן ,שטח פנים להבים עד 29 מטר. בינוניות- עד 40 מטר גובה תורן ,שטח פנים להבים עד 350 מטר. גדולות- מעל 40 מטר גובה תורן ,שטח פנים להבים מעל 350 מטר.


התכנית מאפשרת הסדרת הליך של היתר להצבת תרני מדידה זמניים והליך של היתר לטורבינות זעירות- בינוניות. הליך של אישור תכנית נדרש לצורך הצבת כל הטורבינות לסוגיהן בשטחים פתוחים וכן לטורבינות בינוניות וגדולות באזורי מגורים. הליכי התכנון בהתאם להוראות התכנית כוללים התייחסות לגודל הטורבינה ולסביבה המיועדת להצבת הטורבינה: חקלאות, תעשיה, מבני ציבור או מגורים. במטרה לאפשר התאמה לטכנולוגיה משתנה לתכנית מצורף מסמך הנחיות, הכולל הרחבה ופירוט של הוראות התכנית, שניתן יהיה לעדכנו מעת לעת מבלי להידרש לעריכת שינוי לתמ"א.

יצוין כי במקביל לעריכת תכנית זו, פועל צוות בינמשרדי, אשר הוקם על פי החלטת המועצה הארצית מיום 3.4.12, במטרה לבחון תאי שטח בעלי פוטנציאל להקמת חוות רוח גדולות. הצוות התכנס מספר פעמים ועתיד להגיש המלצותיו למועצה הארצית בעוד מספר חודשים.

{loadposition google02}