NOI, המיוחס לחלק החברה בנכסים, מראה גידול משמעותי של כ- 21 אחוז לכדי 15.5 מיליון דולר במחצית הראשונה של שנת 2013, לעומת כ- 12.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.  סך הכנסות החברה בתקופת הדוח הסתכמו לכ- 23.9 מיליון דולר, לעומת כ- 20 מיליון דולר אשתקד, גידול של כ- 20 אחוז. הוצאות ההנהלה וכלליות של החברה ירדו בכ- 7% והסתכמו במחצית הראשונה של שנת 2013 לכ-6.4 מיליון דולר, לעומת כ -6.9 מיליון דולר אשתקד.

EBIDTA במחצית הראשונה של שנת 2013 גדל בכ- 22 אחוז לסך של כ- 6.9 מיליון דולר, לעומת כ- 5.6 מיליון דולר אשתקד. הרווח התפעולי במחצית הראשונה של שנת 2013 הסתכם לסך של כ- 44.9 מיליון דולר, לעומת כ- 8.1 מיליון דולר אשתקד, ומהווה גידול מרשים של יותר מפי 5. בשורה התחתונה, הרווח הנקי הסתכם לסך של כ-4 מיליון דולר וזאת לעומת הפסד של כ-0.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.  סך הונה העצמי של החברה הסתכם ביום 30 ביוני 2013 לסך של כ-328.8 מיליון דולר ומממן כ- 40% מסך המאזן. רמת המינוף נטו של החברה נותרה נמוכה יחסית ועומדת על כ- 40% מסך המאזן.

פרויקט הדגל של החברה בסנט פטרסבורג ממשיך להתקדם בקצב מואץ. השלב הראשון של הפרויקט שווק במלואו, טופס אכלוס התקבל במהלך הרבעון השני והחברה מתחילה בתהליך מסירת הדירות בחודש ספטמבר השנה. בשלב השני של הפרויקט, אשר בנייתו ושיווקו החלו לפני כשנה, שווקו כבר קרוב ל-70 אחוז מהדירות. התמורה כוללת של מכירת הדירות בשני השלבים הסתכמה עד היום לסך של כ-126 מיליון דולר.  השלב השלישי של הפרויקט נמצא בשלבי רישוי אחרונים והקמתו צפויה להתחיל במהלך הרבעון הרביעי של השנה עם קבלת אישור הבניה. סך התמורה ממכירת 1,350 דירות המתוכננות בשלב זה צפויה להסתכם לסך של כ 200 מיליון דולר.

אירועים מרכזיים לאחר תאריך המאזן
• בחודש יולי הנפיקה החברה אגרות חוב (סדרה ה') וגייסה סך של כ-240 מיליון ש"ח (כ- 67.2 מיליוני דולר). לאור הביקושים הגבוהים, הריבית שנקבעה הייתה נמוכה משמעותית מריבית המקסימום במכרז ועומדת על 7.21%, כאשר היא איננה צמודה למדד. אגרות החוב מדורגות ע"י מידרוג Moody's ברמת ilBaa1/Stable

• באוגוסט, 2013 חברה בת של החברה בבעלותה הקניון בסראטוב, קיבלה הלוואה מתאגיד בנקאי רוסי SberBank of Russia, לפיו יעמיד הבנק לחברת הבת מסגרת אשראי בסך כולל של עד 95 מיליון דולר ארה"ב, לצורך מימון מחדש של הפרויקט. ההלוואה תשמש לפירעון יתרת הלוואה בסך של כ- 36 מיליון דולר מבנק EBRD והיתרה תשמש לפעילות השוטפת של החברה.

רומן רוזנטל, מנכ"ל מירלנד אמר היום: "אני שמח לסכם רבעון נוסף של שיפור משמעותי בתוצאות תפעוליות של החברה לצד התקדמות בהקמת פרויקט הדגל של החברה בסנט-פטרסבורג ופיתוח פרויקטים נוספים בפורטפוליו שלנו. ביטוי למגמה זו ניתן לראות בגידול המשמעותי בNOI - של החברה אשר הסתכם ב -15.5 מיליון דולר ונתוני המכירות המרשימים של הדירות בסנט פטרסבורג, אשר הסתכמו עד כה לסך של כ-126 מיליון דולר".

רוזנטל הוסיף כי, "בחודשים האחרונים לצד פיתוח הנכסים התמקדנו גם בגיוון מקורות המימון של החברה. במסגרת זו גייסנו כ-84 מיליון דולר על ידי הרחבה של סדרה קיימת והנפקה של סדרה חדשה. הנפקת סדרת אג"ח ה' בהיקף מיירבי כולל של 240 מיליון שקל ומח"מ ארוך יחסית, כמו גם ריבית שקלית קבועה של 7.21 אחוז מעידים על רמת ביקושים גבוהה והבעת האמון של שוק ההון בחברה ובפעילותה. החברה נהנית מתזרים יציב ומשמעותי מנכסיה המסחריים אשר התפוסה בהם עומדת על קרוב ל- 100% וממשיכה בימים אלה בפיתוח הפרויקט בסנט פטרסבורג שכבר זכה להצלחה רבה. בחודשים הקרובים צפויה החברה להתחיל בבניה ושווק של כ- 1400 יחידות דיור נוספות שמכירתן צפויה להניב לחברה הכנסות של כ- 200 מיליון דולר בנוסף. הדבר יסייע לחברה בחיזוק תזרים המזומנים ובשיפור מבנה המאזן להמשך פיתוחה וצמיחתה של החברה בעתיד הקרוב".