ההפסד המיוחס לבעלים של החברה הסתכם בשנת 2012 בכ-1 מיליארד שקל ונובע בעיקר מהפחתות, נטו, בסך של 1.08 מיליארד שקל המיוחס ברובו בגין ירידה בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה בהקמה עליהם דיווחה חברת הבת אפי פיתוח במהלך הרבעון השני של השנה ונבעו מירידה בשווי של ארבעה פרויקטים עקב שינויים במדיניות התכנון העירונית ובמדיניות הפיתוח של עיריית מוסקבה. ההפסד ברבעון הרביעי של 2012 הסתכם בכ- 106 מיליון שקל. הרווח מהשכרה והפעלת נכסים הסתכם בשנת 2012 בכ- 518 מיליון שקל לעומת רווח של כ- 406 מיליון אשתקד. עיקרו של הגידול ברווחיות נובע מהתרומה החיובית של קניון אפימול במוסקבה.

{loadposition google01}


הרווח מפעילות התעשייה הסתכם בשנת 2012 בכ- 135 מיליון שקל לעומת רווח של כ- 184 מיליון שקל אשתקד. הירידה נובעת בעיקר מקיטון ברווחיות בתחום הפלדה עקב שחיקת מחירי הפלדה שהחלה בחודשים האחרונים של שנת 2011 יחד עם ירידה ברווחיות בתחום הקרמיקה עקב עלייה בהוצאות מכירה ושיווק כתוצאה מפתיחת חנויות חדשות והרחבת חנויות קיימות אשר טרם הניבו הכנסות בשנת 2012. יודגש כי בדצמבר 2012 השלימה החברה את העסקה למכירת מלוא אחזקותיה בחברת הפלדה ברוסיה. הרווח מחברות כלולות הסתכם בשנת 2012 בכ- 81 מיליון שקל לעומת רווח של כ- 155 מיליון שקל אשתקד.

ההון המיוחס לבעלים של החברה ליום 31 בדצמבר 2012 הסתכם בכ- 3,768 מיליון שקל לעומת כ- 4,506 מיליון שקל ליום 31 בדצמבר 2011. הירידה בהון נובעת בעיקר מההפסד המדווח עקב ההפחתות לשווי ההוגן. יתרת הנדל"ן להשקעה הסתכמה ליום 31 בדצמבר 2012 בכ- 9.9 מיליארד שקל, יתרת נדל"ן להשקעה בהקמה הסתכמה בסך של כ- 2.9 מיליארד שקל, יתרת מלאי הבניינים למכירה (פרויקטים למגורים) הסתכמה בכ- 1.9 מיליארד שקל ויתרת מלאי הקרקעות של החברה הסתכמה בסך של כ- 1.6 מיליארד שקל. יתרות הנזילות של החברה (סולו מורחב) הסתכמו ביום 31 בדצמבר 2012 בכ- 747 מיליון שקל.

אפי פיתוח הציגה בתוצאותיה הכספיות המשך פיתוח ותנופה עסקית: פרויקט הדגל של החברה, קניון אפימול במוסקבה, ממשיך בצמיחה עקבית ובהתייצבות. במהלך השנה נרשמה עלייה מתמדת במספר המבקרים ל- 40,000 איש בחודש דצמבר 2012.

הכנסות הקניון צמחו השנה בכ- 25 אחוז לעומת אשתקד והסתכמו בכ- 81 מיליון דולר עם שיפור מתמשך בפדיונות השוכרים. כמו כן, נפתחו החניות לשימוש קהל הלקוחות ובאי המתחם.

לצד מימוש נכס מניב (ארבע רוחות) ברווח גדול, שהניב תזרים מזומנים רב, רכשה לאחרונה החברה את זכויות השותף בקומפלקס המשרדים המפואר והחדשני אוזרקובסקיה. מכירה או הפעלת הנכס צפויים להניב לחברה תזרימי מזומנים משמעותיים, שיופנו לפיתוח עסקי נוסף.

במקביל מקדמת החברה פרויקטים וביניהם מתחמי מגורים באודינצובו ופוציטוביה, בנייני משרדים ומסחר בטברסקיה והשלמת קסינסקיה שתרומתם להכנסות המניבות של החברה צפויה לבוא לידי ביטוי בדוחות הכספיים בשנים הקרובות.
81
אפי נכסים המשיכה בפיתוח מואץ של מספר פרויקטים במזרח אירופה וביניהם: השלמת הקמת בנין המשרדים "אפי פארק 1" שצמוד לקניון אפי פאלאס קוטרוצ'ן ותחילת הקמת בניין המשרדים השני (מבין 5 המתוכננים במתחם) - "אפי פארק 2" לאור ביקושים גבוהים. כמו כן, השלימה החברה את הקמתו של השלב השני בפארק המשרדים "קלאסיק 7" בפראג. עבודות ההקמה של קניון אפי פלוישט (בעיר פלוישט המצויה במרחק של כ-55 ק"מ מבוקרשט) נמשכות ופתיחתו לציבור צפויה במחצית השנייה של שנת 2013. כמו כן, נערכת החברה להקמתו של קניון נוסף בבוקרשט - "אפי בי נוי".

אברהם נובוגרוצקי (נובו), מנכ"ל אפריקה ישראל: "אנו מסכמים שנה בה פעלנו בנחישות להעצמת הפעילות ולהמשך תנופת הייזום והפיתוח באזורים הגיאוגרפיים בהן פועלת הקבוצה. השנה חלה התקדמות משמעותית בפעילות העסקית עם דגש מיוחד על רוסיה, מזרח אירופה וישראל. החברה ממשיכה בקידום פרויקטים בארץ ובעולם כדוגמת מרכזי קניות בינלאומיים מובילים, בנייני משרדים ובניה ומכירה של דירות למגורים. בענף הנדל"ן כמו גם בענף התעשייה ממשיכה החברה בהשקעות הוניות, שיניבו פירות בשנים הבאות. במהלך השנה פעלה החברה בנחישות לביסוס איתנותה הפיננסית וביצעה פעולות להורדת רמת החוב כפי שבא לידי ביטוי בהצעת הרכש החליפין לאג"ח כ"ו לצד מהלכים של גיוס הון וחוב בחברות הקבוצה. אפריקה ישראל, בהיותה חברת אחזקות, תמשיך לפעול לייזום, פיתוח והשבחת נכסים ומימושם ברווחים ראויים. לפיכך, בשנים הבאות נמשיך ביישום האסטרטגיה להגדלת היקף הנכסים המניבים בקבוצה לצד חיזוק וביסוס שאר פעילויות הליבה. אנו מאמינים כי, זו האסטרטגיה הנכונה והמתאימה לביסוס איתנותה של החברה לטובת כלל בעלי המניות והתחייבויות הקבוצה."

{loadposition google02}