ההכנסות בשנת 2012 הסתכמו בכ-377 מיליון שקל, לעומת הכנסות של כ- 204 מיליון שקל אשתקד, גידול של כ- 84.7 אחוז. הגידול נבע בעיקר מגידול של כ- 89.6 אחוז בהכנסות ממכירת דירות וקרקעות אשר הסתכמו בכ- 350.5 מיליון שקל בהשוואה ל- 204 מיליון שקל בשנת 2011, וגידול של כ- 38.2 אחוז בהכנסות משכירות וניהול לכ- 26.5 מיליון שקל בהשוואה לכ- 19.1 מיליון שקל בשנת 2011. הרווח הגולמי של החברה בשנת 2012 צמח בכ- 123.6 אחוז לכ-89.1 מיליון שקל, לעומת כ-39.9 מיליון שקל, בתקופה המקבילה אשתקד. שעור הרווח הגולמי בשנת 2012, הינו כ-24 אחוז מסך ההכנסות, לעומת שעור של כ- 20 אחוז בשנת 2011.

החברה סיימה את שנת 2012 עם רווח נקי של כ- 43 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ- 14.7 מיליון שקל אשתקד. במהלך שנת 2012 מכרה אשדר 254 יחידות דיור בתמורה כספית של 367.5 מיליון שקל, בהשוואה ל- 226 יח"ד בסך של 307.7 מיליון שקל בשנת 2011.
מה- 1 בינואר 2013, ועד בסמוך למועד פרסום דוח זה, נמכרו כ- 193 יח"ד (חלק החברה כ- 130 יח"ד) בהיקף של כ- 284 מיליון שקל (חלק החברה כ- 181 מיליון שקל).

{loadposition google01}

ההכנסות ברבעון הרביעי של 2012 הסתכמו בכ- 149 מיליון שקל, לעומת כ- 134 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2011. הרווח הגולמי ברבעון הרביעי הסתכם בכ- 42 מיליון שקל, לעומת כ-20 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2011. את הרבעון הרביעי של שנת 2012 סיימה החברה עם רווח נקי של כ-39.5 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של כ- 9 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2011.

נכון ליום 31 בדצמבר 2012 הסתכם ההון העצמי של החברה בכ- 375 מיליון שקל, יתרת המזומנים וההשקעות לזמן קצר של החברה הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים, פקדונות במסגרת הסכמי ליווי בנקאיים והשקעות בניירות ערך סחירים הסתכמו לכ- 178 מיליון שקל.

ב- 6 במרץ 2013 התקשרו החברה ושותף נוסף, עם צד שלישי בהסכם למכירת מלוא זכויותיהם בנכס "מגדלות" בתל-אביב הכולל 90 יחידות מלונאיות, בתמורה כוללת של 146.4 מיליון שקל (חלק החברה 73.2 מיליון שקל). החברה צופה להכיר ברווח של כ – 25 מיליון ש"ח בגין מכירה זו ברבעון השלישי של שנת 2013. ב- 25 במרץ, 2013 אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד לבעלי המניות של החברה בסכום של כ- 16 מיליון שקל, המועד הקובע לתשלום נקבע ליום 8 באפריל 2013 ויום התשלום יהיה 17 באפריל 2013. 

חברת אשדר, בבעלות קבוצת אשטרום, ובניהולו של ארנון פרידמן הינה אחת מחברות הבניה המובילות בישראל. החברה פועלת בתחום ייזום הבניה למגורים. החברה מתמחה בהקמת שכונות המשלבות בנייה למגורים, מסחר, פיתוח שטחים ירוקים ומבני ציבור. החברה הקימה עשרות פרויקטים הכוללים למעלה מ- 20,000 יח"ד וכיום מעורבת בתכנון ובהקמת פרויקטים למגורים בהיקף של כ- 10,095 יח"ד, הפזורים ברחבי הארץ (חלק החברה כ- 6,629 יח"ד).

{loadposition google02}