ה-NOI בשנת 2012 עלה בכ-25% לכ-1.02 מיליארד שקל וה-EBITDA הסתכם ב-2012 בכ-958 מיליון שקל - גידול של כ-28 אחוז. הגידול בהכנסות נובע בעיקר מהכנסות שנוספו לקבוצה מרכישת 50 אחוז ממרכז מסחרי בחדרה בשנת 2011, מהרחבה של הקניון הגדול בפתח תקווה ושל קניון רחובות, מהפעלת מרכז מסחרי בכיכר ציון לקראת סוף שנת 2011, ומהשלמת מבנה נוסף בפארק התעשיות ביקנעם.

ליאורה עופר, יו"ר דירקטוריון מליסרון:"שנת 2012 הייתה השנה הראשונה המשקפת באופן משמעותי את המיזוג של מליסרון עם בריטיש ישראל. לאחר החתימה על ההסכם למכירת קניון רננים וקניון סביונים, לפי דרישת הממונה על ההגבלים העסקיים, אנו פועלים להמשך מיצובה של הקבוצה כגורם המוביל בשוק הקניונים הישראלי. בקרוב נשיק את קניון באר-שבע, שיהפוך לאחד מנכסי הדגל של הקבוצה, לצידו של ה'קריון', בו ביצענו שיפוץ מאסיבי, ששדרג את מעמדו כמרכז המסחרי הגדול ביותר באזור הקריות וצפון הארץ וכן הרחבה משמעותית שהשלמנו השנה בקניון רחובות. התוצאות הכספיות של מליסרון מעידות על יכולותיה של החברה לצמוח ולהגדיל את היקפי הכנסותיה ורווחיה גם בשוק שנחשב לתחרותי, וזאת תוך ניצול יתרונותיה היחסיים מול המתחרים, הבאים לידי ביטוי במיקום הנכסים, באיכות הניהול שלהם ובחוויית הקניה שהם מעניקים ללקוחות ברחבי הארץ".

אבי לוי, מנכ"ל מליסרון: "בשנת 2012 חצתה מליסרון לראשונה את רף ה-NOI של מיליארד השקלים, וזאת תוך המשך הגידול גם בפרמטרים התפעוליים והתזרימים האחרים, ובראשם ה-FFO וה-EBITDA של החברה. לאחרונה חתמנו על הסכם למכירת הקניונים רננים וסביונים בתמורה כספית של למעלה ממיליארד שקל, שמרביתה תשמש אותנו לפירעון התחייבויות ולשיפור היחסים הפיננסיים של החברה. מהלך זה, יחד עם גיוסי חוב לטווח ארוך בהיקף כספי משמעותי שביצענו במהלך השנה האחרונה, אשר החליפו התחייבויות קצרות מועד של החברה, מחזקים את עוצמתה הפיננסית של מליסרון ומאפשרים לה להתמקד בהמשך הפיתוח וההשבחה של נכסיה הקיימים באופן שיגדיל בטווח הארוך את היקפי התקבולים של הקבוצה מפעילותה השוטפת, ויבטיח את המשך המגמה של השיפור בפרמטרים התפעוליים ובתוצאות הכספיות".

• הרווח המיוחס לבעלי המניות של החברה הסתכם בשנת 2012 בכ-378 מיליון שקל, עלייה חדה לעומת רווח של כ-24 מיליון שקל, שרשמה החברה בשנת 2011, שבה נכללו הוצאות מיסים משמעותיות בעקבות יישום המלצות ועדת טרכטנברג בתחום מס החברות.

• הצמיחה והשיפור בעסקי החברה משתקפים גם בצמיחה שנרשמה בפרמטרים התפעוליים, המהווים אינדיקציה מקובלת לבחינת ביצועיה של החברה- ה-NOI, ה-EBITDA, ה-FFO וגם במדד ה-EPRA NAV שמפרסמת החברה.

• ה-NOI של מליסרון ב-2012 הסתכם בכ-1.02 מיליארד שקל לעומת כ-817 מיליון שקל בשנת 2011. העלייה הושפעה בעיקר מרכישות והשבחה של נכסי נדל"ן, מעלייה ריאלית בדמי השכירות, מעליית המדד, ומשיפור בביצועים התפעוליים של הנכסים. ה-NOI במונחי פרופורמה, המשקפים מצב שבו בריטיש ישראל מוזגה לתוך מליסרון כבר בתחילת שנת 2011, גדלה ב-2012 בשיעור של כ-7% לעומת 2011. ממאזן החברה ל-31 בדצמבר 2012 עולה כי ההון העצמי של מליסרון הסתכם ב- 31.12.12 בכ-3.05 מיליארד שקל (מתוכו סך של כ-2.76 מיליארד שקל מיוחס לבעלי המניות) ומהווה כ-20 אחוז ממאזן החברה. סך המזומנים והנכסים הפיננסיים לזמן קצר של מליסרון, כולל הלוואות ופיקדונות לזמן קצר, הסתכם ביום 31.12.12 בכ - 366 מיליון שקל.

• ה- EBITDA של מליסרון בשנת 2012 גדל לכ-958 מיליון שקל, עלייה של כ- 28% לעומת כ-750 מיליון שקל בשנת 2011. ה-EBITDA במונחי פרופורמה, כאמור, גדלה בשנת 2012 בשיעור של כ-9% לעומת שנת 2011.

• ה-FFO הריאלי של החברה הסתכם ב- 2012 בכ-391 מיליון שקל, עלייה של כ-50% בהשוואה לכ-261 מיליון שקל בשנת 2011. הגידול ב-FFO נבע בעיקר מאיחוד תוצאות בריטיש, שיפור בביצועים התפעוליים כמפורט לעיל ועקב קיטון בהוצאות מימון כתוצאה ממהלכים פיננסים משמעותיים שהחברה ביצעה במהלך התקופה.

• נכון לסוף שנת 2012, לחברה נדלן להשקעה לא משועבד בהיקף של כ-4.5 מיליארד שקל (מזה: כ- 1.2 מיליארד שקל נכסים המיועדים למימוש). בנוסף, שיעור חוב פיננסי מובטח לשווי נדל"ן להשקעה משועבד עומד ל 31.12.2012 על כ 52% בלבד.

• תזרים המזומנים מפעילות שוטפת בשנת 2012 הסתכם לסך של כ- 375 מיליון שקל, לעומת כ-305 מיליון שקל בשנת 2011.

• בנוסף, מדווחת מליסרון על מדד ה-EPRA NAV, המשקף את שווי ההון העצמי של החברה תחת הנחה של המשך פעילות עתידי ללא מימוש נכסים (פרט למימוש הנדרש לפי דרישת הממונה על ההגבלים העסקיים), כך שהוא מנטרל את ההפרשות למיסים נדחים בגין שערוך הנכסים. נתון זה מסתכם, נכון ליום 31.12.12, בכ-4.1 מיליארד שקל ומשקף מחיר של כ-104 שקל למניית מליסרון, לעומת 94 שקל למניה בסוף שנת 2011.

• במהלך שנת 2012 חילקה מליסרון דיבידנדים לבעלי המניות בהיקף כולל של כ-135 מיליון שקל. יצוין כי, בינואר 2013 דירקטוריון מליסרון החליט כי הדיבידנד שיחולק בגין רווחי שנת 2013 לבעלי המניות יעמוד על 150 מיליון שקל (וזאת בכפוף להוראות הדין בקשר לחלוקת דיבידנד ובכפוף להחלטה קונקרטית של דירקטוריון מליסרון לפני כל חלוקה).

• השיפור בתוצאות מליסרון משתקף גם בתוצאות הרבעון הרביעי של שנת 2012. הכנסות החברה ברבעון הרביעי של השנה הסתכמו בכ-337 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 332 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

• ה- NOI ברבעון הרביעי של שנת 2012 הסתכם בכ- 254 מיליון שקל בהשוואה לכ- 246 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

• ה-EBITDA ברבעון הרביעי של 2012 הסתכמה בכ-239 מיליון שקל, לעומת כ-217 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2011.

• הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה הסתכם ברבעון הרביעי לכ-8 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ- 223 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, בעיקר עקב השפעות ועדת טרכטנברג בתחום מס החברות.

• ה- FFO ברבעון הרביעי של שנת 2012 הסתכם בכ-109 מיליון שקל (משקף קצב שנתי של כ-437 מליון שקל) בהשוואה לכ- 71 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד וכן למול 102 מיליון שקל ברבעון קודם. הגידול ב-FFO למול רבעון קודם נבע בעיקר מהגידול ב-NOI , בעקבות הגדלת החזקה בגרנד קניון חיפה ועקב קיטון בהוצאות מימון כתוצאה ממהלכים פיננסים שהחברה ביצעה.

אירועים נוספים במהלך תקופת הדוח ולאחריה
• במהלך שנת 2012 השלימה מליסרון הנפקות אג"חים בהיקף כולל של כ-1.6 מיליארד שקל (כ-335 מיליון שקל בהנפקת סדרה חדשה – סדרה ז' - והיתרה בדרך של הרחבת סדרות קיימות).
• הקבוצה המשיכה בהקמתו של קניון באר שבע (50 אחוז בבעלותה), וזאת בהשקעה כוללת המוערכת בכ 420-440 מיליון שקל (חלק החברה). צפי סיום ההקמה של הקניון הוא באפריל הקרוב.
• החברה השלימה את הרחבתו ושיפוצו של קניון רחובות, ששטח ההשכרה בו הוגדל בכ-10,000 מ"ר.
• באוקטובר 2012 הגדילה החברה את החזקותיה בקניון גרנד חיפה מ-70 אחוז ל-100 אחוז.
• באוקטובר גם מכרה החברה את חלקה (50 אחוז) באיקאה נתניה תמורת 105 מליון שקל ובתשואה של 7.5 אחוז.
• בפברואר 2013 חתמה הקבוצה על הסכמים למכירת זכויותיה בקניון רננים ברעננה וקניון סביונים ביהוד לקבוצת משקיעים בראשות עמיר בירם מקבוצת JTLV, וזאת בתמורה לכ-1.02 מיליארד שקל. תמורת העסקה תשמש את מליסרון לפירעון התחייבויות ולשיפור היחסים הפיננסיים.

חברת מליסרון, בשליטת קבוצת עופר השקעות ובניהולו של אבי לוי, הינה חברה המתמחה בהקמה, החזקה וניהול של קניונים והינה אחת החברות הגדולות בישראל בתחום זה. ברשות החברה נכסים בשטח כולל של כ-722 אלף מ"ר (מזה: חלק התאגיד כ-703 אלף מ"ר). במרץ 2012 השלימה החברה עסקת מיזוג, במסגרתה רכשה את הבעלות המלאה בחברת בריטיש ישראל, הפועלת בתחומי הקניונים והפארקים התעשייתיים. בין הנכסים המרכזיים של מליסרון: הקריון, קניון רמת אביב, גרנד חיפה, קניון רחובות, קניון אבנת בפתח-תקווה, בילו סנטר, פארק אזורים ועוד. יו"ר החברה היא ליאורה עופר.

{loadposition google02}