ההפסד ממגזרים בשנת 2012 הסתכם בכ-41 מיליון שקל כולל הפסד מיוחס למגזר האנרגיה, כך שבנטרולו הייתה רושמת החברה רווח ממגזרים בסך של כ-179 מיליון שקל. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת של הקבוצה ב-2013 עלה לכ-113 מיליון שקל

עופר נמרודי, מנכ"ל הכשרת הישוב: "במהלך שנת 2012 המשיכה קבוצת הכשרת הישוב להגדיל את היקפי פעילותה בתחומי הליבה של השכרת נכסים בישראל ובפולין וניהול בתי מלון. זאת, הודות להתרחבות במצבת הנכסים המוחזקים על ידי הקבוצה, והודות להשבחתם, דבר המתבטא בין היתר בעליית שוויו של קניון שבעת הכוכבים, שעבר תהליך הרחבה משמעותי, שחיזק את מיצובו כקניון מוביל באזור המרכז. בתחום המלונאות הגדלנו את שיעורי התפוסה במלונות רשת "רימונים", ובעיקר במלון רויאל רימונים ים המלח, כאשר במקביל ניצלנו הזדמנות עסקית למכירת הבעלות במלון גלי כנרת בטבריה ברווח של כ-43 מיליון שקל, מהלך ששיקף הצפת ערך משמעותית להכשרה מלונות. לאחרונה השלמנו מהלך של הנפקת אג"חים מגובות בטוחות בהיקף של כ-50 מיליון שקל, ובכוונתנו להמשיך בהדרגתיות בתהליך של הפיכת כל סדרות האג"חים של הקבוצה לאג"חים מגובות בטוחות, וזאת לאור המשוב החיובי שקיבלנו מהמשקיעים למהלך זה, שזכה לביקושים גבוהים וביטא הבעת אמון בקבוצה. בתחום האנרגיה אנו ממשיכים לשקוד על פיתוח הנכסים הנוספים של הכשרה אנרגיה ועל מיצוי הפוטנציאל העסקי של החברה בישראל ובחו"ל".

הקבוצה סיימה את שנת 2012 עם הפסד המיוחס לבעלי המניות בסך של כ-68 מיליון שקל (הפסד כולל של כ-111 מיליון שקל), בהשוואה להפסד של כ-23 מיליון שקל (הפסד לבעלי המניות 28.7 מיליון שקל) בשנת 2011. ההפסד נבע בעיקרו מהוצאותיה של חברת הכשרת אנרגיה, שהסתכמו במהלך 2012 בכ-220 מיליון שקל, לעומת כ-16 מיליון שקל בשנת 2011.

עיקרי תוצאות המגזרים
• בהכנסות מהשכרת נכסים נרשם בשנת 2012 גידול של כ-11% לכ-223.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-200.6 מיליון שקל בשנת 2011. העלייה מיוחסת בעיקר להרחבת קניון שבעת הכוכבים בהרצליה ולגידול בפעילות הפארקים הלוגיסטיים בפולין.

• הרווח מהשכרת נכסים בשנת 2012 הסתכם בכ-152 מיליון שקל, בהשוואה לכ-137 מיליון שקל בשנת 2011. העלייה ברווח נובעת מעלייה האמורה בהכנסות מהשכרת נכסים ומירידה בהיקף הוצאות אחזקת הנכסים.

• ההכנסות מעסקי המלונאות של הקבוצה גדלו בשנת 2012 בכ-13% והסתכמו בכ-306 מיליון שקל, בהשוואה לכ-272 מיליון שקל בשנת 2011. הגידול בהכנסות נובע מעלייה בשיעור התפוסה הממוצע במלונות הרשת לרמה של כ- 72% בתקופת הדוח, בהשוואה לכ-67% בשנת 2011, פועל יוצא של שיפור התפוסות ברוב המלונות ברשת "רימונים", ובעיקר בתפוסת במלון רויאל רימונים ים המלח.

• הרווח מהפעלת בתי מלון בשנת 2012 הסתכם בכ-24 מיליון שקל, בהשוואה לכ-17 מיליון שקל בשנת 2011.

• ההכנסות מעסקאות בניה בשנת 2012 הסתכמו בכ-62 מיליון שקל בהשוואה לכ-70 מיליון שקל בשנת 2011. הפרויקט העיקרי אשר מניב לחברה כיום הכנסות ורווחים מעסקי בנייה הינו פרויקט הבנייה למגורים בוילנוב פולין, פרויקט לבניית כ-1,096 יחידות דיור ו-33 יחידות מסחר, בארבעה שלבים, ושההכרה בהכנסות בגינו היא בהתאם לקצב מסירת הדירות בפרויקט.

• הכנסות אחרות נטו של קבוצת הכשרת הישוב הסתכמו בשנת 2012 בכ-155 מיליון שקל, בהשוואה לסך של כ-17 מיליון שקל בשנת 2011. העלייה כוללת רווח של כ-104 מיליון שקל הנובע מהשלמת העסקה למכירת 7.6% מרישיונות "מירה" ו"שרה" למודיעין אנרגיה, במרץ 2012. בנוסף, רשמה הקבוצה רווח בסך כ-14 מיליון שקל מרכישת מלוא השליטה במלונות נצרת, וכן רווח בסך כ-43 מיליון שקל ממכירתו של מלון גלי כינרת בטבריה, שנותר עדיין בניהולה של הקבוצה.

• יצוין, כי בתקופת הדוח נרשמה עליית ערך נדל"ן להשקעה, נטו בסך כ-90 מיליון שקל, בהשוואה לכ-139 מיליון שקל בשנת 2011. עליית הערך נובעת מעליית ערך בסך כ-85 מיליון שקל בקניון שבעת הכוכבים בהרצליה, אשר קוזזה על ידי ירידת ערך, נטו בערכם של נכסים בבעלות חברת הקניונים. אשתקד כלל סעיף זה בעיקר עליית ערך בגין קניון שבעת הכוכבים ובגין הפארק הלוגיסטי פרושקוב שבפולין.

• תזרים המזומנים מפעילות שוטפת שנבע לקבוצה בשנת 2012 גדל לכ-113 מיליון שקל, לעומת תזרים שלילי של כ-70 מיליון שקל בשנת 2011.

• ברבעון הרביעי של 2012 הסתכמו הכנסות הקבוצה הסתכמו בכ-169 מיליון שקל, בהשוואה לכ-147 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

• הקבוצה סיימה את הרבעון הרביעי של 2012 עם הפסד בסך של כ-29 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-33 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד נבע בעיקר מהפסד מעסקי האנרגיה בסך כ-81 מיליון שקל. בנטרול ההפסדים מעסקי אנרגיה הייתה החברה רושמת רווח כולל ברבעון הרביעי בסך 76 מיליון ש"ח במקום הפסד כולל ברבעון הרביעי בסך 29 מיליון שקל.

• ממאזנה של הקבוצה עולה, כי נכון ל-31 בדצמבר 2012, הסתכם הונה העצמי של הכשרת הישוב בכ-910 מיליון שקל (מתוכם כ-762 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות).

אירועים משמעותיים בתקופת הדוח ולאחריו

• באפריל 2012 גייסה החברה סך של כ-19 מיליון שקל, באמצעות הקצאה פרטית של אגרות חוב.

• ב-19 באוגוסט ביצעה חברת סקייליין הקנדית הקצאה פרטית של מניות וגיוס הון בסך כ-16 מיליון שקל ממשקיע קנדי, לפי שווי של כ-880 מיליון שקל. שיעור החזקותיה של הכשרת הישוב בסקייליין הקנדית עומד על כ-24.4%.

• ביום 23 בספטמבר 2012 חתמה קניון שבעת הכוכבים בע"מ, חברה נכדה בבעלות ושליטה מלאה של החברה על הסכם מימון (הסכם סינדיקציה) עם בנק וגורם מוסדי נוסף, להעמדת הלוואות בהיקף כולל של 590 מיליון ש"ח, שמתוכם כ- 500 מיליון שקל הינם מימון מחדש (re-financing) של הלוואות קיימות.

• ב-17 בפברואר 2013 שילמה החברה לבעלי מניותיה דיבידנד בסך 22 מיליון שקל.

• ב-18 במרץ 2013 הנפיקה החברה 50 מיליון שקל ערך נקוב של אגרות חוב מסדרה 16 – סדרת אג"ח חדשה, המגובה בשעבוד מדרגה ראשונה על מניותיה של חברת הבת הכשרה קניונים ומרכזי מסחר בע"מ ונושאת ריבית שנתית בשיעור של 5.3%. בהנפקה נרשמו ביקושים בסך כולל של כ-150 מיליון שקל.

קבוצת הכשרת הישוב הינה חברת החזקות, הפועלת במספר תחומים: השכרת נכסים מניבים בחו"ל ובישראל; ייזום פרויקטי מקרקעין בישראל ובחו"ל; החזקה ופיתוח של רישיונות לחיפושי גז ונפט; ניהול ותפעול של בתי מלון בישראל תחת המותג "רימונים"; שילוט חוצות. מנכ"ל הקבוצה הוא עופר נמרודי.

{loadposition google02}