כבטוחה לפירעון ההלוואה, תעמיד דרבן משכנתא מדרגה ראשונה, ללא הגבלה בסכום, על מלוא זכויות הבעלות של החברה, במישרין ובאמצעות חברה בשליטתה, במקרקעין ברחוב ז'בוטינסקי באזור התעשיה קריית אריה שבפתח תקוה וכן שעבודים על זכויות נלוות נוספות במקרקעין כגון זכויות מכוח הסכמי שכירות ופוליסות ביטוח.

המימון נועד להשלמת עסקת הרכישה בנכס בפתח תקוה ולהשקעות נוספות בנכס. במועד השלמת העסקה, תועמד לדרבן הלוואה בסך של 175 מיליון שקל וסכום נוסף בסך של 60 מיליון שקל יועמד לחברה במועד אכלוס הנכס על ידי השוכר העיקרי.

ההלוואה תישא ריבית שנתית צמודת מדד בשיעור המחושב על פי ממוצע משוקלל של תשואות שתי סדרות אגרות חוב ממשלתיות במח"מ דומה בתוספת מרווח שהוסכם בין הצדדים ולא פחות מריבית שנתית של 3 אחוז צמודה למדד. ההלוואה תיפרע על פני תקופה של 10 שנים בתשלומים רבעוניים שווים בסך של 4 אחוז מקרן ההלוואה. יתרת ההלוואה תיפרע במועד התשלום האחרון בתום תקופת ההלוואה.

דודו זבידה, מנכ"ל קבוצת כלכלית ירושלים אמר היום: "אנו שמחים על שיתוף הפעולה עם כלל בפרט ועם המגזר המוסדי בכלל שבא לידי ביטוי במתן אשראי נוסף לחברות הקבוצה. מימון הנכס בפתח תקווה מצטרף לפעולות נוספות אשר ננקטות על ידי חברות הקבוצה וזאת בכדי להאריך את תקופת החוב הממוצעת יחד עם יצירת מקורות תזרימים נוספים אשר יסיעו להציג צמיחה ושיפור בתוצאותיהם הפיננסיות של חברות הקבוצה תוך שמירה על יציבות תזרימית. מתן ההלוואה היום הוא חלק מתהליך של השבחת נכסים אותו מבצעת הקבוצה אשר אמור להציף ערך לחברות הקבוצה".

דרבן הינה חברת נדל"ן הפועלת בעצמה ובאמצעות חברות בנות וחברות קשורות בתחום הנדל"ן המניב רכישת מקרקעין (קרקע ומבנים) והשכרתם וכן בייזום ופיתוח מקרקעין בישראל ובמדינות בחו"ל, בכללן גרמניה, קנדה וארה"ב. לחברה פעילות שאינה מהותית מהפקת חשמל ממערכות סולאריות ופעילות בתחום הביוטכנולוגיה, באמצעות חברת בת, וכן החזקה (באמצעות חברה בת) ב-50 אחוז מתחנת דלק.